O nama

Dobrovoljno vatrogasno društvo "Prišlin Hum" osnovano je 1952 godine.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Prišlin-Hum je dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u pogledu zaštite od požara. Područje djelovanja DVD-a Prišlin-Hum je podrućje Općine Hum na Sutli (naselja Lastine, Vrbišnica, Mali Tabor, Prišlin, Poredje, Gornje Brezno, Donje Brezno, Zalug i Brezno Gora). Rad društva je javan,a članstvo u Društvu je dobrovoljno.
Svaki građanin Republike Hrvatske pod jednakim uvjetima može postati članom Društva. Članovi Društva mogu biti temeljni, pričuvni, podupirajući, mladi i začasni.
Društvo na dobrovoljnoj osnovi razvija i unapređuje vatrogastvo i vatrozaštitu sukladno s tehničkim razvojem i dostignućima tehnologije i prakse u domovini i svijetu, te je aktivan činitelj u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara, gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom te u spašavanju ljudi i imovine prilikom elementarnih i drugih nesreća. Društvo prati, usmjerava i usklađuje rad svojih članova u ostvarivanju zadataka i poslova u oblasti zaštite od požara i drugih djelatnosti u skladu sa zakonom.

Udruženo je u vatrogasnu zajednicu općine Hum na Sutli sa susjednim društvima DVD Druškovec, DVD Klenovec i DVD Straža.

 

Osnovne zadaće DVD-a

- praćenje stanja u dobrovoljnom vatrogastvu i aktivno djelovanje na povečanju broja članova Društva, posebice mladeži

- poduzimanje i provođenje mjera i akcija na unapređenju rada Društva i djelatnosti zaštite od požara

- sudjeluje u akcijama gašenja požara i spašavanju ljudi i imovine ugrožene požarom,

- organiziranje, poticanje i provođenje aktivnosti na provođenju preventivnih i drugih mjera radi ostvarenja povjerenih zadataka u oblasti zaštite od požara i unapređivanja vatrogasne djelatnosti u cjelini

- sudjeluje u provođenju aktivnosti na zaštiti prirode i okoliša

- suradnja s mjesnim odborima, tijelima lokalne uprave i samouprave te drugim organizacijama i udrugama u zemlji i inozemstvu radi ostvarivanja ciljeva i zadataka Društva i vatrogastva

- suradnja s poduzećima, radnjama, ustanovama, sredstvima javnog priopčavanja i informiranaja i drugima, radi unapređenja vatrogastva i djelatnosti zaštite od požara,

- organiziranje i sudjeluje u aktivnostima na provođenju programa vatrogasne zajednice općine, vatrogasne zajednice županije i Hrvatske vatrogasne zajednice (tečajevi, seminari, savjetovanja, vježbe, natjecanja i proslave i dr.)

- suradnja s obrazovnim ustanovama (školama) i nadležnim tijelima koji rade na poslovima odgoja i obrazovanaja, poradi školovanja članstva i mladeži

- suradnja i pomaganje tijelima lokalne uprave i samouprave kod procjene

- udroženosti od požara, kategorizacije društva i donošenja planova zaštite od požara

- sudjelovanje i pomaganje osposobljavanju pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara ispašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, te širenje vatrogasne kulture

- obavljanje uslužnih djelatnosti za potrebe članstva i pučanstva (popravak vatrogasnih aparata i uređaja, vatrogasne opreme, prijevoz i pumpanje vode i sl.)

- suradnja sa susjednim društvima, vatrogasnim zajednicama, vatrogasnim postrojbama u gospodarstvu, te sa profesionalnim postrojbama

- obavljanje poslova i zadataka od interesa za društvo i članstvo koji proizlaze iz zakonskih propisa, općih akata, programa i planova vatrogasnih zajednica općina, grada, županije i Hrvatske vatrogasne zajednice.